کمیته علمی همایش :

دکتر کامی کابوسی، استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد گرگان

دکتر سلیم فرزانه، استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر محمدرضا یوسفی روشن، مدرس مدعو دانشگاه مازندران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

دکتر محمد ولی پور، استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران

دکتر ام البنین بذرافشان، استادیار، عضو هیات علمی
دانشگاه هرمزگان

دکتر امیر سلطانی محمدی، استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر سيد محمد حسيني، استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی


تمامی حقوق این سایت متعلق به دومین همایش بین المللی مدیریت، تقاضا و بهره وری مصرف آب می باشد.